مقاومت پلی یورتان در برابر حلال و اسید

مقاومت پلی یورتان در برابر حلال و اسید

مقاومت در برابر روغن، گریس، حلال و سایر مواد شیمیایی

درحالی که قطعات لاستیکی و پلاستیکی در برابر تعداد محدودی از مواد شیمیایی مقاوم هستند، قطعات ساخته شده از الاستومرهای پلی یورتان در محدوده وسیعی از مواد شیمیایی بغیر از اسیدها و بازهای قوی کاربرد دارند.

در جدول زیر نحوه عملکرد الاستومرهای پلی یورتان نسبت به انواع  مواد شیمیایی شرح داده شده است.

 

A Recommended – Little or
no effect.
B Minor to moderate effect.
C Moderate to severe
effect.
X Not recommended.
Acetic Acid C Cyclohexane B Oleic Acid B
Acetone X Ferric Chloride A Olive oil A
Ammonia Hydroxide A FREON-12 ’54C’ A Oxygen – cold A
Ammonium Nitrate X FREON-113 B Ozone A
Ammonium Persulfate X Gasoline A Palmitic Acid A
Animal Fats A Gelatin A Phosphoric Acid 20% A
ASTM Oil#1 (70oC) A Glucose A Phosphoric Acid 45% A
ASTM reference fuel A Glue A Potassium Chloride A
Barium Chloride A Glycerin A Potassium Cupro Cyanide A
Barium Hydroxide A Hydrochloric Acid (cold)
37%
X Potassium Cyanide A
Barium Sulfate A Hydrochloric Acod (hot)
37%
X Potassium dichromate A
Barium Sulfide A Hydrofluoric Acid conc.
(cold)
X Potassium nitrate A
Borax A Hydrofluoric Acid conc.
(hot)
X Potassium sulphate A
Boric Acid A Hydrogen Gas A Producer gas A
Butane A Isopropyl Acetate A Radiation A
Calcium Bisulphite A Kerosene B Soap solutions A
Calcium Chloride A LPG A Sodium Chloride A
Calcium Hydroxide A Magnesium Chloride A Sodium Hydroxide (20%) B
Calcium Nitrate A Magnesium Hydroxide A Sodium phosphate A
Calcium Sulfide A Mercury A Sodium sulfate A
Carbon Dioxide A Mineral Oil A Sodium thiosulfate A
Carbon Monoxide A Natural Gas B Stearic acid A
Castor Oil A Nickel Sulfate A Sulphuric acid (dilute) B
Catric Acid A Nitric Acid conc X Sulphuric acid (conc) X
Copper Chloride A Nitric Acid Dilute C Sulphuric acid (20%
oleum)
X
Copper Cyanide A Nitric Acid red fuming X Tannic acid (10%) A
Copper Sulphate A Nitrogen A Tartaric acid A
Cottonseed Oil A Octadecane A Toluene C
مشاوره رایگان تلفنی